dr hab. Agnieszka Nowak - Brzezińska, prof. UŚ

Od 2020 roku jest prodziekanem ds. promocji i rozwoju Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na codzień pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Informatyki UŚ. Habilitacja w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja w 2019 roku, na podstawie monografii „Eksploracja złożonych regułowych baz wiedzy: optymalizacja struktury bazy wiedzy i procesów wnioskowania”, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Jest koordynatorem, wykonawcą czy kierownikiem projektów badawczych oraz edukacyjnych zarówno w obszarze krajowym jak i międzynarodowym.

Swoimi działaniami w zakresie promocji i rozwoju WNSiT przyczynia się do wzrostu widzialności nauk ścisłych i technicznych w Uniwersytecie Śląskim. Jest odpowiedzialna za organizację największego zaraz po Śląskim Festiwalu Nauki wydarzenia na UŚ jakim jest Święto Liczby Pi. W ramach SFN koordynuje udział i zaangażowanie wszystkich dyscyplin nauk ścisłych i technicznych i z roku na rok tych aktywności jest widocznie więcej.
Jest kierownikiem dużego projektu MEiN popularyzującego naukę pt. Popularyzacja i Nauka: PIN UŚ – Kod do przyszłości, w ramach którego młodzież szkół w regionie może poznać naukę bliżej poprzez kilkadziesiąt godzin wykładów i warsztatów z najlepszymi wykładowcami, dwie edycje szkoły letniej czy 2 edycje Dużego Rodzinnego Pikniku Naukowego wypełnionych wykładami, warsztatami i grami edukacyjnymi dla dzieci, młodzieży a także dorosłych (mieszkańców metropolii).
Jest pomysłodawczynią programu „Kształcenie dla przyszłości” w ramach którego naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych dzielą się swoją wiedzą z młodzieżą szkół w regionie. Naukowcy proponują tematy wykładów czy warsztatów dotykających ciekawych zagadnień nauk ścisłych i technicznych i przyjmują młodzież szkół Śląska u siebie, w murach UŚ, bądź gościnnie odwiedzają szkoły w ich siedzibach. Każdego roku w ramach programu odbywa się kilkadziesiąt wykładów i warsztatów.
Jest także pomysłodawczynią i organizatorką projektu „Poniedziałki z IT” w ramach którego studenci kierunków ścisłych i technicznych mogą nieodpłatnie brać udział w spotkaniach z branżą IT. Spotkania zainicjowano w dobie pandemii i z uwagi na specyfikę branży IT realizowane są w formule webinarów. W każdy poniedziałek, przez cały rok akademicki, wyłączając święta i wakacje, studenci spotykają się z reprezentantami małych i dużych firm z branży IT i korzystają z wiedzy praktycznej przekazywanej im w ramach tych spotkań. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów, którzy w przystępny i bezstresowy sposób mają szansę poznać różne stanowiska pracy w branży IT, i zgłębić wiedzę w wybranym temacie.
W ramach rozwoju kompetencji studentów nauk ścisłych i technicznych jest także opiekunką projektu Women In Tech Summit koordynując udział grupy reprezentatywnej studentów wydziału w jednym z największych na świecie wydarzeń gromadzących różne obszary branży IT.  Wiedza teoretyczna poznana na uczelni ma szansę przez takie przedsięwzięcia uzupełnić się o wiedzę praktyczną, co pozwala kompleksowo przygotować studentów do pracy w branży IT. Dzięki temu studenci mogą już w czasie studiów podejmować pracę na etacie i wiązać się z regionem Śląska.
W latach 2021-2023 jest zaangażowana w międzynarodowy projekt VINCI Zanurkuj w naukę – Interdyscyplinarna Międzynarodowa Szkoła Letnia. W ramach projektu pełni funkcję zastępcy koordynatora projektu. Jest także wykonawcą w projekcie, prowadząc zajęcia ze studentami obcokrajowcami, którzy brali udział w dwóch edycjach intensywnej trzytygodniowej szkoły letniej. Ideą szkoły jest zainteresowanie naukami ścisłymi i technicznymi kandydatów z zagranicy. Docelowo mają oni potem być doktorantami szkoły doktorskiej w ramach UŚ.
Dzięki takim działaniom Agnieszka Nowak – Brzezińska przyczynia się do umiędzynarodowienia UŚ i nauk ścisłych i technicznych.
W ramach projektu T4E Stronger Together, przyczyniła się bezpośrednio do zawiązania silniejszej współpracy z Uniwersytetem w Kownie. Efektem współpracy jest opracowanie i realizacja modułu Data Science dla studentów kierunku informatyka obu uczelni (UŚ i Uniwersytet w Kownie). 16 wybranych w procesie rekrutacji studentów realizuje 2 tygodnie intensywnego kursu Data Science w języku angielskim, część pierwszą na Litwie (Instytut Informatyki, Uniwersytet w Kownie), część drugą w Polsce (Instytut Informatyki, UŚ).
Była także kierownikiem i wykonawcą grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Sonata pt. „Eksploracja regułowych baz wiedzy” w latach 2012-2015. Grant ten był projektem czteroosobowej pracy zespołowej. Efekty prac to publikacje naukowe w dyscyplinie informatyka. Była także promotorem pomocniczym dwóch przewodów doktorskich, w tematyce ściśle związanej ze swoją tematyką badawczą tj. eksploracja danych i systemy ekspertowe.
Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych. Recenzowała rozprawy doktorskie w 3 przewodach doktorskich w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Jest recenzentką w wielu prestiżowych czasopismach naukowych np. Information Science w ramach Elsevier czy Springer. Organizowała wiele sesji tematycznych związanych z inżynierią wiedzy i eksploracją danych na konferencjach międzynarodowych np. KES, ICCCI.