REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W MAŁOPOLSKIM UNIWERSYTECIE dla DZIECI W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Małopolski Uniwersytet dla Dzieci został założony w 2008 r i  jest projektem edukacyjnym Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini. Jest on jedną z form realizacji celów statutowych Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

2. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci sprawuje nadzór nad wszystkimi działaniami Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

3. Opiekę i nadzór merytoryczny nad programem studiów sprawuje Rada Naukowa powołana spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 § 2. CELE I ZADANIA MAŁOPOLSKIEGO UNIWERSYTETU DLA DZIECI

1. Rozwijanie zainteresowań naukowych dzieci poprzez organizowanie wykładów, warsztatów i zajęć edukacyjnych popularyzujących naukę, poszerzających i promujących wiedzę oraz wzmacniających znaczenie edukacji. Wzbudzenie zainteresowania nauką i badaniami w jak najwcześniejszym wieku, rozwój potencjału intelektualnego dzieci, poprzez uczestnictwo w wykładach, zajęciach i warsztatach, w atrakcyjnej formie naukowego show dla dzieci

2. Umożliwianie stałego kontaktu dzieciom i młodzieży z obszarów i środowisk oddalonych od ośrodków akademickich, z autorytetami naukowymi, oraz z najlepszymi uczelniami wyższymi.

3. Współpraca z uczelniami wyższymi, autorytetami naukowymi oraz organizacjami zorientowanymi na wiedzę, rozwój i kreację, zarówno z kraju jak i z zagranicy, w obszarze upowszechniania światowych osiągnięć nauki i techniki, wyjaśniania natury otaczających nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi i popularyzowania idei nauki jako wartości.

4. Popularyzacja idei na rzecz równego i szerokiego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, statusu społecznego czy stopnia niepełnosprawności.

5. Tworzenie inicjatyw dydaktycznych w kierunku budzenia zainteresowania i zaspokajania ciekawości dzieci pięknem świata i złożonością zjawisk oraz procesów rządzących otaczającą je rzeczywistością, budzenie wyobraźni naukowej dzieci i inspirowanie ich atrakcyjnymi metodami dydaktycznymi w kierunku poszukiwania rozwiązań oraz odpowiedzi na nurtujące ich problemy i zagadnienia.

6. Prezentowanie dzieciom w nieobciążający je, wolny od napięcia i stresu sposób, że nauka to poznawanie tajemnic świata, które nie musi być wcale przykrą powinnością o opresyjnym charakterze, ale przyjemnością i przywilejem.

7. Zachęcanie dzieci do zadawania pytań oraz pokazywania czym jest krytyczne podejście do opisu zjawisk a także naukowa metoda rozwiązywania problemów.

§ 3. REKRUTACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA W MAŁOPOLSKIM UNIWERSYTECIE DLA DZIECI

1. W roku akademickim 2024/2025, studentem Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci może zostać każde dziecko urodzone w latach: 2012 – 2017, a także studenci urodzeni w roku 2011, którzy kontynuują swoje studia na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci

2. Rekrutacja kandydatów na studentów Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci odbywa się tylko za pośrednictwem drogi internetowej i trwa do wypełnienia limitu wolnych miejsc, lub do ogłoszenia zamknięcia rekrutacji. O przyjęciu w poczet studentów Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Po wyczerpaniu się wolnych miejsc, zgłoszone dzieci, zostaną wpisane na listę rezerwową.

4. Zgłoszenia dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy na dany rok akademicki, znajdujący się na stronie Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

5. W terminie do czternastu dni kalendarzowych od wysłania formularza – na adres e-mail zgłaszającego, zostaje wysłana informacja zwrotna, po otrzymaniu której rodzic lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest uiścić opłatę za udział dziecka w zajęciach Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, w terminie podanym w przesłanej informacji.

6. Kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka odbywa się za pośrednictwem poczty mailowej, strony Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz fanpejdża na Facebooku.

§ 4. ZASADY ORGANIZACYJNE MAŁOPOLSKIEGO UNIWERSYTETU DLA DZIECI

1. Małopolski Uniwersytet dla Dzieci prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim, który podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni. Czas trwania roku akademickiego Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci pokrywa się z trwaniem roku akademickiego na polskich, wyższych uczelniach.

2. Zajęcia edukacyjne odbywają się w soboty przed południem, średnio dwa razy w miesiącu, w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

3. W każdym semestrze odbędzie się 8 spotkań zorganizowanych w formie wykładów, seminariów lub warsztatów.

4. Tematy interdyscyplinarnych sesji obejmują zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, astronomii, geografii, medycyny), ścisłych (matematyki, fizyki), humanistycznych (filozofii, lingwistyki), społecznych (historii, ekonomii, psychologii, politologii) i innych. Wykłady są prezentowane w sposób atrakcyjny, dostosowany do dociekliwej i otwartej postawy dzieci.

5. Informacje dotyczące bieżącego programu studiów są publikowane na stronie Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Ponadto, każdorazowo przed zajęciami, informacje dotyczące aktualnego wykładu są przesyłane na adres e-mail rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

6. Rodzic lub opiekun prawny studenta Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci zobowiązany jest na bieżąco śledzić wszelkie informacje zamieszczane na stronie internetowej Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci i stosować się do nich.

7. Każdy student Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci otrzymuje, na czas trwania roku akademickiego identyfikator elektroniczny. w przypadku zagubienia identyfikatora, jego duplikat zostanie wystawiony na koszt rodzica lub opiekuna prawnego studenta Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Utratę identyfikatora należy zgłosić mailowo bądź pisemnie podczas rejestracji przed wykładem. Koszt wystawienia nowego identyfikatora wynosi 40,00 zł. Identyfikator podlega zwrotowi do organizatora po zakończeniu roku akademickiego, lub w przypadku rezygnacji z zajęć. 

§ 5. OPŁATY

1. Udział w zajęciach Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci jest odpłatny. Część kosztów za organizację zajęć pokrywają rodzice dzieci. Odpłatność za zajęcia wynosi 270,00 zł za każdy semestr, za jedno dziecko (540,00 zł za cały rok)

2. Opłata powinna być dokonana na rachunek bankowy Fundacji Małopolski Uniwersytetu dla Dzieci, w terminie podanym w mailu potwierdzającym zapis dziecka na listę studentów. W przypadku braku wpłaty ww. terminie dziecko zostaje skreślone z listy studentów, a jego miejsce zostaje zwolnione dla innego kandydata. 

3. Istnieje możliwość wpłaty jednorazowej w odpowiedniej wysokości za cały rok – 540,00 zł. 

4. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci nie zwraca opłat za zajęcia, na których student był nieobecny.

5. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, zgłoszonemu dziecku zostaje przyznany status studenta Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.

§ 6. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH MAŁOPOLSKIEGO UNIWERSYTETU DLA DZIECI

1. Każdy student Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci ma prawo do uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci i jest zobowiązany przybyć wraz z identyfikatorem na zajęcia najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w celu rejestracji i potwierdzenia obecności.

2. Na salę wykładową nie mogą być wnoszone produkty spożywcze ani napoje.

3. Wykład trwa ok. 60 minut. Po nim przewidziane jest max. do 15 min. na dyskusję z prowadzącym. Całość spotkania nie przekracza 80 min.

4. W zajęciach Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni studentów. Podczas zajęć studenci znajdują się pod opieką wolontariuszy fundacji, wykładowców i opiekunów współpracujących z Fundacją Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

5. Studenci Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci zachowują się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkołach i uczelniach oraz stosują się do otrzymanych poleceń.

6. W trakcie zajęć studenci nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej.

7. Po zajęciach studenci Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci odbierani są bezzwłocznie przez rodziców lub opiekunów prawnych z sali, w której odbywały się zajęcia. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć.

8. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub przyjętych zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej student Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci może zostać skreślony z listy studentów. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

8. Zaliczeniem zajęć dla studenta Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci jest jego obecność zarejestrowana elektronicznie przy wejściu na zajęcia.

9. W przypadku, gdy student zrezygnował z udziału w zajęciach Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci przed rozpoczęciem roku akademickiego, jego miejsce proponowane jest dziecku z listy studentów rezerwowych Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

10. Na zakończenie roku akademickiego studenci Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci otrzymują zaliczenie roku akademickiego i pamiątkowy dyplom Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

11. W przypadku choroby studenta, wyjazdu lub innych okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo w wykładzie rodzic bądź opiekun prawny jest zobowiązany mailowo usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach.

12. Student Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, który opuścił trzy kolejne zajęcia bez usprawiedliwienia drogą e-mail, może zostać skreślony z listy studentów Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zarówno swoich, jak i dziecka, w celach związanych z organizacją projektu Małopolski Uniwersytet dla Dzieci  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (“RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. Sposób w jaki gromadzimy i przetwarzany dane osobowe jest zawarty w Polityce Prywatności i Plików Cookies Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

3. Rodzicom lub opiekunom prawnym każdego studenta przysługuje prawo dostępu do danych osobowych studenta oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

4. Zgłoszenie wniosku o usunięcie danych dziecka lub rodzica lub opiekuna prawnego podanych w formularzu zgłoszeniowym powoduje, iż dalsze uczestnictwo studenta w zajęciach Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa dziecka w projekcie Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

5. Materiały z poszczególnych zajęć zamieszczane będą na stronie Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci i prezentowane w postaci opisu/ zdjęć/nagrań audio/nagrań video. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci ma prawo wykorzystać wszystkie te materiały w celach marketingowych we wszystkich rodzajach mediów, pod warunkiem otrzymania pisemnej zgody rodzica na  wykorzystanie wizerunku  dziecka w formie fotografii lub filmów video.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata na studenta Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

2. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, co każdorazowo będzie ogłaszać na swojej stronie internetowej.

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem oraz dotyczących indywidualnych przypadków – decyzję podejmuje Zarząd Fundacji

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 maja 2024 roku.